Những bài viết được dán thẻ ‘ưu tiên’

Làm thế nào để tránh tình huống “Nước đến chân mới nhảy”?

checklist

“Nếu bạn không hoạch định, bạn sẽ chuốc lấy thất bại.” Có bao giờ bạn thử tính thời gian bạn giải quyết công việc phát sinh trong ngày thay vì các công việc đã lên kế hoạch từ trước? Công việc bán hàng và lãnh đạo nhóm bán hàng có kế hoạch sẽ tăng khả năng đạt được những kết quả mà bạn mong muốn. Bạn có trách nhiệm thực thi những quá trình tạo ra những thành quả kinh tế có lợi.

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG