Những bài viết được dán thẻ ‘nghệ thuật quản lí’

Mẹo Nhỏ Cho Vấn Đề Nhân Sự

HR issues tips

Bỏ qua các vấn đề tức là chúng ta để cho nó phát triển. Giải pháp phải luôn nhanh chóng để các vấn đề không lan rộng. Khi vấn đề tương đối nhỏ, cần nỗ lực để giải mã một cách chính xác cái cần phải được giải quyết tận gốc. Xác định thông tin trước khi bạn bắt đầu chính là bước đầu để đảm bảo rằng vấn đề bị vô hiệu hoá. Hành động nhanh chóng sẽ đảm bảo rằng vấn đề chắc chắn không vượt tầm kiểm soát. Dưới đây là vài mẹo để giải quyết vấn đề hiệu quả:

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG