Những bài viết được dán thẻ ‘cảm xúc’

Kiểm soát cảm xúc của nhân viên

self-control

Cảm xúc mạnh mẽ là nguyên nhân và cũng là kết quả của một cuộc xung đột (mâu thuẫn). Những người trong cuộc xung đột có nhiều cảm xúc mạnh và thường là những cảm xúc tiêu cực. Những cảm xúc thường ẩn trong các vấn đề tranh luận. Những cảm xúc là có thật và phải được tìm hiểu để cùng nhau giải quyết mâu thuẫn giữa những người liên quan.

Kết Nối Với Chúng Tôi
Facebook   Twitter   Youtube   Flickr   LinkedIn  
Powered by WordPress | Original theme: Greeny | Edited by FG