Giới thiệu địa chỉ sua chua dien nuoc quan cau giay và bán vest nam đẹp, thời trang cho phái mạnh. Phục vụ hơn 500000 khách hàng của Quận!

Những Thách Thức Khi Gắn Kết Nhân Viên Trong Những Lúc Diễn Ra Sự Thay Đổi | Đắc Nhân Tâm

Thách Thức Trong Việc Gắn Kết Nhân Viên Khi Diễn Ra Sự Thay Đổi


Mỗi lúc tổ chức có những thay đổi lớn thì những thách thức lại được đặt ra. Một số thách thức mang tính cá nhân, một số có liên quan đến các nhóm làm việc và một số có liên quan đến tổ chức. Để thực hiện thành công sự thay đổi trong tổ chức, chúng ta nhận biết những thách thức đó và sẵn sàng đối phó với chúng một cách tự tin và chuyên nghiệp.

Thay đổi thường tạo ra sự phản kháng. Các cá nhân thường cảm thấy họ đang mất đi quyền lực, tự do hoặc các nguồn lực vì môi trường làm việc thay đổi. Vì thế, họ cứ giữ nguyên tình trạng ban đầu. Khi các thành viên trong nhóm đang thích nghi với sự thay đổi thì vai trò của chúng ta là thử thách bản thân và thuyết phục người khác giảm đi sự kháng cự và tập trung vào các kết quả tích cực.

Một trong những thách thức lớn nhất trong việc thích nghi với thay đổi chính là làm cho mọi người chấp nhận sự thay đổi một cách nghiêm túc. Trong những thời kỳ thay đổi, các cá nhân thường có thái độ “Hãy đợi đấy” dù là chấp nhận hay chống lại sự thay đổi. Thử thách của chúng ta là truyền cảm hứng cho bản thân và mọi người để nắm bắt sự thay đổi, ủng hộ nó thậm chí là người tiên phong trong việc này.

Thay đổi thường tạo ra sự lo lắng. Các cá nhân có nhiều khả năng nắm bắt sự thay đổi và chức năng trong nhóm hơn khi sự lo lắng ở mức thấp nhất. Thách thức của chúng ta trong việc giảm thiểu sự lo lắng là hiểu rõ kế hoạch thay đổi, thể hiện mức độ cam kết của chúng ta với kế hoạch và nhận thức rằng kế hoạch và vai trò của chúng ta trong đó sẽ cải thiện trong quá trình thay đổi.

Sự thay đổi trong tổ chức có thể phá vỡ sự hợp tác trong tổ chức. Trong quá trình thay đổi, tổ chức thường quan sát “Hiệu ứng tháp ủ” (silo effect) giữa các phòng ban, chức năng và nhóm làm việc. Đây là lúc các nhóm thực hiện chức năng độc lập theo phòng ban hoặc nhóm có trách nhiệm trùng lắp với nhóm thực hiện. Hợp tác và giao tiếp thường ở mức độ rất ít. Khi các thành viên trong tổ chức đang trong quá trình thay đổi, họ phải phá vỡ những bức tường đó và xây dựng chiếc cầu hợp tác giữa các bộ phận chức năng trong tổ chức.

Khi môi trường làm việc thay đổi, thường có sự bối rối trước các ưu tiên. Ví dụ, nếu chúng ta có một người quản lý mới thì ưu tiên nào là quan trọng nhất đối với họ. Nếu chúng ta thực hiện thay đổi thành công thì chúng ta nên tập trung vào điều gì trước tiên? Thử thách này sẽ được giải quyết thông qua việc lên kế hoạch cẩn thận và tỉ mỉ.

Dale Carnegie Vietnam

 

  


Chương trình Tối thiểu đầu tư, tối đa hiệu quả

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create